API list.Updating...
Base64:https://api.spiritx.xyz/base64/

Hitokoto:https://api.spiritx.xyz/hitokoto/

Images:https://api.spiritx.xyz/images/

QQinfo: https://api.spiritx.xyz/QQinfo/

Userinfo: https://api.spiritx.xyz/Userinfo/

Bangumi: https://api.spiritx.xyz/bgm/